az | rus | eng
İLK SƏHİFƏ
RAYON HAQQINDA
HAQQINDA
QALEREYA
ÜZVLƏR
SƏDR
QANUNVERİCİLİK
ARXİV
ƏLAQƏ
XƏRİTƏ

Bunları hamı bilməlidir!

Ermənistan Respublikasının hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin 20 faizi işğal edilmiş, 30 minə yaxın insan qətlə yetirilmiş, 50 mindən artıq adam yaralanmış və şikəst olmuşdur.Bir milyondan artıq insan 15 ildən çoxdur ki, qaçqın və məcburi köçkün şəraitində yaşayaraq Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin qurbanı olmuş, elementar insan haqlarından məhrum edilmişdir. İşğal nəticəsində 900-dən artıq yaşayış məntəqəsi talan edilmiş, yandırılmış və dağıdılmış, 6 min sənaye, kənd təsərrüfatı müəssisəsi və digər obyektlər məhv edilmiş, ümumi yaşayış sahəsi 9 mln m2-dən artıq olan 150 min yaşayış binası dağıdılmış,4366 sosial mədəni obyekt, eyni zamanda 695 tibb məntəqəsi məhv edilmişdir. İşğal edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı sahəsi, su təsərrüfatı, hidrotexniki qurğular, bütün nəqliyyat və kommunikasiya xətləri tam sıradan çıxarılmışdır. Dağıntılar nəticəsində iqtisadiyyata 60 milyard ABŞ dollarından artıq ziyan dəymişdir. Hərbi təcavüz zamanı ələ keçirilmiş Azərbaycan ərazilərində 927 kitabxana, 464 tarixi abidə və muzey, 100-dən çox arxeoloci abidə, 6 dövlət teatrı və konsert studiyası dağıdılmışdır. Talan edilmiş muzeylərdən 40 mindən çox qiymətli əşya və nadir eksponat oğurlanmışdır. Belə ki, Kəlbəcər tarix diyarşunaslıq muzeyi yerlə yeksan olunduqdan sonra muzeyin ekspoziyasına daxil olan nadir qızıl və gümüş zinyət əşyaları, ötən əsrlərdə toxunmuş xalçalar Ermənistana daşınmışdır.


ətraflı oxu

"Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Maddə 1. Qanunun təyinatı
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin ödənilməsi ilə bağlı yaranan iqtisadi və hüquqi münasibətləri tənzimləyir.

Maddə 2. Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər üzrə qanunvericilik
• Yerli (bələdiyyə) vergi və ödənişlərə (bundan sonra – yerli vergilər və ödənişlər) dair qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiaysından, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsindən, “ Bələdiyyələrin Statusu haqqında” və “ Bələdiyyələrin Maliyyəsinin əsasları haqqında “ Azərbaycan Respublikasının qanunlarından, bu Qanundan, habelə bu qanunlara müvafiq qəbul edilmiş digərqanunvericilik aktlarından ibarətdir.
• Bu Qanunda istifadə olunan anlayışlar Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində qəbul edilmiş mənada tətbiq edilir.
Maddə 3. Yerli vergilər və ödənişlər
3.1. Yerli vergilər Azərbaycan Respublikasının vergi sisteminini tərkib hissəsidir.
3.2. Yerli vergilər bu Qanuna və Azərbaycan Respublikasının Vergi məcəlləsinə uyğun olaraq bələdiyyələrə ödənilən vergilərdir.
3.3. Bələdiyyələr tərəfindən tətbiq edilən ödənişlər və Qanunla müəyyənləşdirilən ödənişlərdən, habelə yerli rəy sorğularının nəticələri əsasında həyata keçirilən məqsədli layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün hüquqi və fiziki şəxslərin ödədikləri könüllü birdəfəlik ödənişlərdən ibarətdir.
3.4. Bu ödənişlərin hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergi öhdəlikləri yerinə yetirildikdən sonra onların sərəncamında qalan mənfəət və gəlirlər hesabına ödənilir.
3.5. Bu ödənişlərdən yalnız təyinatı üzrə istifadə olunmalıdır.
Maddə 4. Yerli vergilərin müəyyən edilməsinin əsasları
• Yerli vergilərin müəyyən edilməsinin əsasları aşağıdakılardır :
4.0.1 vergitutma obyekti;
4.0.2 vergitutma bazası;
4.0.3 vergitutma dövrü;
4.0.4 vergi dərəcəsi;
4.0.5 verginin hesablanması qaydası;
4.0.6 verginin ödənilməsi qaydası və müddəti;
Maddə 5. Vergitutma obyekti və vergi ödəyicisi
5.1. Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəəti, yerli əhəmiyyətli tikinti materilalları, fiziki şəxslərin əmlakı (tikililər və onların hissələri, avtomobil və özüyeriyən təkərli texnika, su və hava nəqliyyatı vasitələri), habelə fiziki şəxslərin istifadəsində və (yaxud) mülkiyyətindəolan torpaq sahələri müvafiq bələdiyyə vergilərinin vergitutma obyektidir.
5.2 Vergi ödəyicisi – bu Qanuna uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergi ödəyən fiziki və hüquqi şəxslərdir.
5.3 Tikililər və onların hissələrinə görə fiziki şəxslərdən əmlak vergisi hesablamaq məqsədilə bələdiyyələr 3-5 ildə bir dəfədən çox olmamaq şərtilə, ərazilərində yerləşən müvafiq əmlakın vergiqoyma məqsədləri üçün qiymətləndirilməsi barədə qərar qəbul edirlər. Əmlakın qiymətləndirilməsi üzrə əməliyyatlar bələdiyyələrin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. Bu dəyər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunan qaydalar əsasında müəyyənləşdirilir.
5.4 Əmlakın dəyəri fiziki şəxsin təşəbbüsü ilə və onun hesabına müstəqil peşakar qimətləndiricilər tərəfindən hesablana bilər.
5.5 Vergi agenti vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergini hesablamağa, onu vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə yerli büdcəyə köçürməyə borcu olan şəxsdir.
5.6 Vergi ödəyicisinin və vergi agentinin hüquq və vəzifələri vergi qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
Maddə 6. Vergitutmanın formaları
• Vergilər aşağıdakı formalarda tutulur :
• bilavasitə mənbədən (verginin gəlir və ya mənfəət əldə edilməsinədək tutulması)
• Bəyannamə üzrə (verginin gəlir və ya mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması)
• bildiriş üzrə (vergitutma obyektinin dəyəri və sahəsi əsasında, bələdiyyələrin vergi xidməti orqanlarının hesabladığı məbləğ üçün təqdim etdiyi tədiyyə bildirişi üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən verginin ödənilməsi).
Maddə 7. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanları, onların hüquq və vəzifələri
7.1. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada vergilərin və ödənişlərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsində nəzarət bələdiyyələrin vergi xidməti orqanları tərəfindən həyata keçirilir.
7.2. Azərbaycan Respublikasında yerli vergilərin və ödənişlərin ödənilməsi və yığılması qaydaları, vergi ödəyicilərinin və bələdiyyələrin vergi xidməti orqanlarının hüquq və vəzifələri, vergi nəzarətinin forma və metodları, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət, bələdiyyələrin vergi xidməti orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydaları Qanunla təsdiq olunan müvafiq Əsasnamə ilə müəyyən edilir.
Maddə 8. Yerli vergilərin tərkibi
• Yerli vergilərə aşağıdakılar aiddir :
8.0.1. fiziki şəxslərdən torpaq vergisi ;
8.0.2. fiziki şəxslərdən əmlak vergisi ;
8.0.3. yerli əhəmiyyətli tikinti materialları (kərpic- kirəmit gilləri, tikinti qumları, yüsək möhkəmliyə malik olan çınqıl xammalı) üzrə mədən vergisi ;
8.0.4 bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi.
Maddə 9. Yerli ödənişlərin tərkibi.
9.1. Yerli ödənişlərə aşağıdakılar aiddir :
9.1.1. bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digır obyektlərdə küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və yayımı üçün ödəniş ;
9.1.2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq bələdiyyə mülkiyyətinin özgəninkiləşdirilməsindən, icarəyə və istifadəyə verilməsindən daxil olan ödəniş ;
9.1.3. bələdiyyələr tərəfindən xüsusi ayrılmış torpaq sahələrində stasionar və ya səyyar ticarət, ictimai iaşə və digər xidmətlərə görə ödəniş ;
9.1.4. bələdiyyə ərazisində mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödəniş. Bu ödəniş hər bir şəxs üçün sutkada şərti maliyyə vahidinin 1 mislindən çox olmamaqla müəyyən edilir ;
9.1.5. bələdiyyə ərazilərində hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus olan ixtisaslaşdırılmış avtomobil dayanacaqları və ya bələdiyyələrin qərarına əsasən müəyyən edilmiş yerlərdə bütün növ nəqliyyat vasitələrinin daimi və ya müvəqqəti dayanacaqları üçün ödəniş. Bu ödəniş hər bir nəqliyyat vasitəsi üçün sutkada şərti maliyyə vahidinin 0,1 mislindən çox olmamaqla müəyyən edilir. 9.2. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada bələduyyələr yerli əhəmiyyətli proqramların maliyyələşdirilməsi üçün yerli rəy sorğusunun nəticəsinə əsasən hüquqi və fiziki şəxslərin sərəncamında qalan mənfəət və gəlirlər hesabına ödənilən könüllü birdəfəlik ödənişlər tətbiq edilə bilər.
Bu ödənişlər yalnız təyinatı üzrə istifadə olunmalıdır.
Maddə 10. Yerli vergilərin dərəcələri və vergi üzrə düzəlişlər
10.1. Yerli vergilərin dərəcələri Azərbaycan Respublikasının vergi qanunuvericiliyində təsbit edilmiş hədlər daxilindı müəyyən edilir.

10.2. Bələdiyyələr vergi qanunuvericiliyinə uyğun olaraq vergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqoriyalarını vergidən tam və ya qismən azad etmək, vergi dərəcələrinin aşağı salınması barədə qərar qəbul edə bilərlər.
Maddə 11. Yerli vergilərin və ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi
• Bu qanunda göstərilən yerli vergilərin və ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilir.
• Bu Qanunun 9.1.4 –cü maddsində göstərilən ödənişlər qeydiyyata düşmüş şəxslərdən tutularaq, novbəti ayın 5-nə dək müvafiq bələdiyyələrə ödənilir ;
• Bu Qanunun 9.1.5-ci maddəsində göstərilən ödənişlər hər bir ödəyicidən tutularaq, bələdiyyələr tərəfindən müəyyən edilmiş müddətlərdə və qaydalarla bələdiyyələrə ödənilir.
Maddə 12. Yerli vergi və ödənişlərin istifadəsinə nəzarət
12.1. Yerli vergilərin və ödənişlərin yığılmasına, yerli büdcələrə köçürülməsinə və istifadə olunmasına nəzarət bələdiyyələrin müvafiq komissiyaları, habelə seçkili orqanlarda, bələdiyyə qulluğunda işləməyən, yerli məhəllə komitələrinin və vətəndaşların yığıncaqlarında təklif olunan, bələdiyyə iclasında təsdiq olunan nəzarət komissiyaları tərəfindən həyata keçirilir ;
12.2. Zəruri hallarda yerli vergi və ödənişlərin yığılmasına və onlardan istifadə edilməsinə nəzarət məqsədilə bələdiyyələrin qərarına əsasən müvafiq yoxlamaların aparılması üçün müstəqil auditorlar cəlb oluna bilər.
12.3. Bələdiyyələrin vergi və ödənişlərin yığılması və istifadəsi sahəsində fəaliyyəti tam aşkarlıq şəraitində həyata keçirilməlidir.
Bu məqsədlə bələdiyyələr və onların müvafiq nəzarət komissiyaları bələdiyyə ərazisində yaşayan sakinlər qarşısında mütəmadi olaraq hesabatlar verir, bülletenlər buraxılır, illik hesabatları bələdiyyə binasının qarşısında xüsusi lövhələrdə yerləşdirirlər.
Maddə 13. Yerli vergi ödənişlərə dair qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət
• Yerli vergi və ödənişlərin ödəyiciləri, vergi agentləri, habelə bələdiyyələrin vergi xidməti orqanlarının vəzifəli şəxsləri vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə Azərbaycan Respblikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
• Bu Qanunla müəyyənləşdirilən yerli vergi və ödənişlərin toplanması və büdcəyə köçürülməsi sahəsində bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən məhdudlaşdırılmasına yol verilmir.
Maddə 14. Qanunun qüvvəyə minməsi
Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
(27 dekabr 2001-ci il)

    Xəbərlər bloku

 Ulu Öndər
Dekabrın 12-də ölkəmizin hər bir yerində olduğu kimi Abşeron rayonunda da Ulu Öndərin anım günü keçirilmişdir.Rayon icra hakimiyyəti və ictimaiyy<


 Xırdalan I-dir
2010-cu il aprel ayının 1-nə görə əhalimiz 9 milyon 22 min nəfərdir. Ən sürətlə artan şəhər Xırdalan olub.Son on ildə əhali 29 mindən 92 minədək


 20.11.2008
Vətandaş cəmiyyətinin ən vacib strukturlarından olan yerli özünüidarəetmə qurumlarının fəaliyyətində vətandaşların iştirakını artlırmaq

Copyright 2008 Xirdalan Belediyyesi. All rights reserved. Created by Lider Web studio